Dom fra Høyesterett
Medhold i alle tre rettsinstanser

27 jun. 2023
Claims Link har på vegne av selgere og boligselgerforsikring vurdert om selger er i mangelsansvar overfor kjøper i mer enn 20 år. Det er ingen i Norge som har mer erfaring enn oss med slike saker. Selv etter så mange år dukker det opp problemstillinger som må avklares i domstolene, og i noen tilfeller går saken helt til Høyesterett.

I februar prosederte Claims Link en sak for Høyesterett, hvor selgerne av en fritidseiendom og boligselgerforsikringsselskapet deres fikk medhold. Kjøperne av en fritidseiendom krevde prisavslag og erstatning. Dette skyldtes at kommunen etter overtakelsen vedtok å anlegge en turvei over eiendommen.

Spørsmålet Høyesterett skulle ta stilling til var om en turvei over eiendommen som var under planlegging i kommunen da kjøperne overtok var å anse som en kjøpsrettslig mangel, og om selgerne hadde oppfylt sin opplysningsplikt.

Medhold i alle tre rettsinstanser

Selgerne og forsikringsselskapet fikk medhold i alle tre rettsinstanser i at det ikke var holdt tilbake opplysninger ved salget. Det ble heller ikke gitt uriktige opplysninger. Denne vurderingen er konkret ut ifra faktum i saken. Høyesterett la vekt på at selger hadde opplyst før salget at kommunen hadde foreslått en slik tursti tidligere, men at det ikke hadde blitt noe av.

Lagsmannsretten

Lagmannsretten kom imidlertid til at eiendommen som følge av planen om å lage turvei var i vesentlig dårligere stand enn kjøperne hadde grunn til å regne med, og derfor mangelfull etter avhendingsloven § 3-9 andre punktum. Lagmannsretten mente kjøperne hadde krav på prisavslag og erstatning på kr. 750 000,-

Anket saken til Høyesterett

Vår egen Høyesterettsadvokat, Arne Meidell

Begge partene anket saken til Høyesterett. Kjøper hevdet å ha krav på et høyere beløp, mens boligselgerforsikringsselskapet mente at hva kommunen vedtar etter overtagelsen ikke kan utgjøre en mangel og at kjøper ikke hadde noe krav. Dette mente selgersiden var et prinsipielt viktig spørsmål, som Høyesterett burde ta stilling til.

Det er kun saker av prinsipiell betydning som behandles i Høyesterett, og det er kun et mindretall av sakene som ankes som slipper inn for behandling.

Høyesterett tok utgangspunkt i den alminnelige regelen om at kjøperen overtar risikoen for eiendommen i det overtakelsen finner sted. På overtakelsestidspunktet var forslag om en turvei over eiendommen ikke sendt på høring eller vedtatt. Kjøperne måtte selv bære risikoen for et mulig senere vedtak om en turvei. At det var lagt til rette for turveien i en vedtatt reguleringsplan, hadde ikke betydning. Eiendommen var dermed ikke i vesentlig dårligere stand enn kjøperne hadde grunn til å regne med.

Det endte med fullt medhold til selger og boligselgerforsikringsselskapet. Vi i Claims Link er stolte over arbeidet vi har lagt ned og over at Høyesterett er enige i vår vurdering av hvordan loven skal forstås.