Likestillings­redegjørelse

I selskapet arbeider vi aktivt for å bekjempe diskriminering og fremme like rettigheter og muligheter, uavhengig av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og kombinasjoner av disse grunnlagene.

ARP - rapport

I denne rapporten vil du kunne lese om tilstand for kjønnslikestilling, hvor vi har kartlagt kjønnslikestillingen både når det gjelder fordeling av kjønn innenfor ulike stillingsnivåer og grupper, samt at vi har kartlagt lønnsforskjeller mellom kjønnene. Du kan også lese om vårt arbeid for likestilling og mot diskriminering.
Les rapporten her