Skip to main content Skip to main navigation

Personvernerklæring

Claims Link er et uavhengig skadeoppgjørsselskap. Dersom vi behandler dine personopplysninger skal du være trygg på at de behandles med den integritet og sikkerhet som er nødvendig. Denne personvernerklæringen beskriver vår behandling av personopplysninger, samt hvilke rettigheter du har etter regelverket som omfatter personopplysningsloven med personvernforordningen GDPR.

Behandlingsansvarlig

Hvem er behandlingsansvarlig?

Claims Link er innenfor visse forretningsområder selv behandlingsansvarlig, mens innenfor andre forretningsområder er vi databehandler på vegne av en behandlingsansvarlig. En fullstendig oversikt finner du lengre ned på denne siden under de ulike forretningsområdene.

Hvilke personopplysninger blir behandlet

Hvilke personopplysninger blir behandlet?

Dette vil også bero på hvilket forretningsområde personopplysningene behandles innenfor. Vi behandler kun de personopplysninger som er nødvendig for å kunne oppfylle formålet med behandlingen. En fullstendig oversikt finner du under de ulike forretningsområdene.

Hvorfor behandler vi dine personopplysninger

Hvorfor behandler vi dine personopplysninger?

Vi behandler personopplysninger for flere formål. Først og fremst behandler vi personopplysninger for å oppfylle våre avtaleforpliktelser og yte våre tjenester. Videre er vi etter lov forpliktet til å behandle visse personopplysninger for dokumentasjon, arkivering og rapportering. Vi har også i visse tilfeller en berettiget interesse i å markedsføre våre tjenester, samt å kontakte potensielle nye kunder. I tillegg til dette vil det være aktuelt å behandle personopplysninger i de tilfellene hvor du aktivt har samtykket til dette.

Hvordan beskyttes personopplysningene

Hvordan beskyttes personopplysningene mine?

Vi har innført egnede organisatoriske og tekniske tiltak som er nødvendig for å sikre dine personopplysninger. Dette innebærer blant annet at kun personer med tjenstlig behov har tilgang til dine opplysninger, og at opplysningene er sikret i våre systemer for å ivareta dette. Våre sikkerhetstiltak er kontinuerlig under vurdering slik at dine rettigheter blir ivaretatt i takt med den teknologiske utviklingen.

Dine rettigheter

Dine rettigheter

Etter regelverket har du rett til å anmode om innsyn i de personopplysninger som behandles om deg og til å rette eventuelle feil eller ufullstendige personopplysninger som behandles om deg.

I visse tilfeller har du også rett til å be om at vi sletter eller begrenser dine personopplysninger, for eksempel at vi ikke lengre har lovlig grunnlag for behandlingen eller at du har trukket tilbake et samtykke som behandlingen er begrunnet i.

Du har også rett til å protestere mot vår behandling av personopplysninger dersom det f.eks. er tale om behandling etter våre berettigete interesser eller at vi behandler dine personopplysninger for markedsføringsformål.

Endelig har du rett til dataportabilitet dersom vi behandler personopplysningene dine etter ditt samtykke eller for å oppfylle en avtale du er part i, og behandlingen skjer automatisk. Du vil da få utlevert opplysningene dine i et maskinlesbart format, eller vi kan overføre de direkte til en annen behandlingsansvarlig etter din instruks.

Kontaktinformasjon finner du under de ulike forretningsområdene i denne personvernerklæringen. Merk at du kan bli bedt om å legitimere deg ved utøvelsen av disse rettighetene da vi må være sikre på at vi har med riktig person å gjøre. Du vil i så fall få beskjed om videre fremdrift i behandlingen av din forespørsel.

Cookies

Cookies

Claims Link samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på www.claimslink.no. Formålet er å utarbeide statistikk som vi bruker for å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Opplysningene som samles inn kan ikke spores tilbake til den enkelte bruker. Vi samler først inn hele IP adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på vårt nettsted. Informasjon fra dette verktøyet utleveres ikke fra Claims Link til andre aktører.

Verktøyet er satt opp slik at informasjonskapsler ikke lagres eller behandles. Vi respekterer også innstillinger for «Do Not Track» i brukerens nettleser (gjelder headerne X-Do-Not-Track og DNT). Funksjonen for «Do Not Track» er inkludert i de fleste nye nettlesere. Den kan alternativt legges inn av brukeren selv.

I tillegg lagrer vi søkeord som brukes på siden for å kunne optimalisere våre tjenester, men kun i aggregert form.

Underleverandører og utlevering av personopplysninger

Underleverandører og utlevering av personopplysninger

I den utstrekning underleverandører brukes til behandling av personopplysninger vil det være inngått databehandleravtaler med disse som sikrer at underleverandørens behandling er i samsvar med gjeldende personopplysningsregelverk, samt selskapets egne standarder.

Vi kan være forpliktet til å utlevere dine personopplysninger etter lov eller forskrift til offentlige myndigheter.

Våre ulike behandlinger av personopplysninger

Våre ulike behandlinger av personopplysninger

Vår behandling av personopplysninger vil variere fra forretningsområde til forretningsområde, under vil du finne en nærmere beskrivelse av disse.

Behandlingsansvarlig

Claims Link

Kategorier av personopplysninger

Vi behandler opplysninger om selger, kjøper og andre involverte i skadeoppgjøret.

Informasjonen vi behandler er navn, kontaktinformasjon, personnummer, informasjon om skadesaken, forsikringsinformasjon, øvrig informasjon som gis for å vurdere skadeoppgjøret og oppgjørsinformasjon. Dette kan inkludere helseopplysninger.

Formål

1. Vi behandler personopplysningene for å gjennomføre skadeoppgjøret.

2. Vi behandler personopplysningene for å oppfylle våre lovkrav til dokumentasjon.

3. Vi behandler personopplysningene til å gjennomføre markedsføring av våre tjenester (se under «Marked og PR»).

4. Vi behandler personopplysninger for å videreutvikle våre tjenester.

Hvor kommer opplysningene fra?

Opplysningene kommer fra deg selv, forsikringsselskap og fra andre involverte i oppgjøret.

Behandlingsgrunnlag

Behandlingsgrunnlaget for formål 1 er å gjennomføre en avtale som du er part i. Uten personopplysningene vil ikke skadeoppgjøret kunne gjennomføres. Dersom vi behandler personopplysninger om deg uten at du er del av avtalen så har vi en berettiget interesse i å behandle dine personopplysninger i den utstrekning det er nødvendig for å kunne gjennomføre skadeoppgjøret, som vi har vurdert til å ikke være i strid med dine rettigheter og friheter. Særskilte kategorier av personopplysninger blir behandlet for å kunne fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Behandlingsgrunnlaget for formål 2 er for å oppfylle våre lovkrav etter bokføringsloven, foreldelsesloven, skatteloven og hvitvaskingsloven. Særskilte kategorier av personopplysninger blir behandlet for å kunne fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Behandlingsgrunnlaget for formål 3 og 4 er at vi har en berettiget interesse i å markedsføre og videreutvikle tjenestene våre, som vi har vurdert til å ikke være i strid med dine rettigheter og friheter. Se «Marked og PR» for nærmere informasjon.

Mottakere av opplysninger

Dine opplysninger vil bli utlevert til forsikringsselskap i den grad det er nødvendig for å gjennomføre skadeoppgjøret. Nødvendig informasjon vil bli delt med andre involverte i oppgjøret, samt eksterne profesjonelle aktører (takstmenn, spesialister o.l.), for å kunne gjennomføre skadeoppgjøret.

Vi vil kunne måtte utlevere dine personopplysninger til offentlige myndigheter i den grad lov eller forskrift bestemmer dette.

Videre benytter vi databehandlere i vår behandling, hvor mottakerne i hovedsak er innenfor EU/EØS. Dersom det er mottakere som er utenfor EU/EØS så er dette i overensstemmelse med personopplysningsregelverket. Se punktet om underleverandører for nærmere informasjon om dette.

I tillegg vil opplysninger kunne bli delt innad i Söderberg & Partners-konsernet for markedsføringsformål.

Hvor lenge blir opplysningene lagret?

Etter formål 1 vil opplysningene bli lagret så lenge krav kan gjøres gjeldende etter forsikringsavtalen, hvilket er 13 år etter at forsikringsavtalen ble inngått.

Etter formål 2 vil lagringstiden avhenge av lovkrav etter bokføringsloven, foreldelsesloven, skatteloven og hvitvaskingsloven.

For formål 3 og 4 vil det være aktuelt så lenge det foreligger et kundeforhold, eller at du har samtykket til behandlingen.

Foretas det automatiserte beslutninger?

Nei.

Kontaktinformasjon

Personvernombudet, dpo@claimslink.no

Særskilt om forsikringsgiver

Behandlingsansvarlig for forsikringen

Forsikringsgiver

Info

Behandlingsansvarlig er forsikringsselskapet/forsikringsselskapene den aktuelle polisen er tegnet i. Se vilkårene for fullstendig informasjon, eller ta kontakt med oss.

 

Se https://www.hdi-specialty.com/int/en/legals/privacy for HDI sin personvernerklæring.

Kontaktinformasjon CL

Personvernombudet, dpo@claimslink.no

 

Behandlingsansvarlig

Claims Link

Kategorier av personopplysninger

Vi behandler opplysninger om leietaker, utleier og kontaktperson hos utleier dersom det er snakk om leie i næringsforhold. Informasjonen vi behandler er navn, adresse, kontaktinformasjon og personnummer. Videre behandler vi informasjon om personers finansielle status, herunder inkassoinformasjon og kredittsjekk, finansiell informasjon angående leieforholdet og oppgjørsinformasjon.

Formål

Vi behandler personopplysningene for å gjennomføre skadeoppgjøret. Vi gjør også analyser o.l. på skadeprogrammene for å forbedre produktet, dette vil i hovedsak være knyttet til porteføljen og ikke enkeltsaker.

 

Vi behandler videre opplysninger for å oppfylle våre lovkrav til dokumentasjon, samt til å gjennomføre markedsføring av våre tjenester (se under «Marked og PR»).

Hvor kommer opplysningene fra?

Opplysningene kommer fra deg selv, fra andre involverte i oppgjøret og fra kredittforetak.

Behandlingsgrunnlag

Vi behandler personopplysningene for å oppfylle våre avtaleforpliktelser samt for å oppfylle våre lovkrav, og vi er avhengig av å behandle personopplysninger dersom vi skal kunne levere våre tjenester. Dersom vi behandler personopplysninger om deg uten at du er del av avtalen så har vi en berettiget interesse i å behandle dine personopplysninger i den utstrekning det er nødvendig for å kunne gjennomføre skadeoppgjøret. Vi har videre en berettiget interesse i å markedsføre og analysere våre tjenester.

Mottakere av opplysninger

Dine opplysninger kan bli utlevert til forsikringsselskap i den grad det er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser. Videre benytter vi underleverandører i vår behandling, hvor mottakerne i hovedsak er innenfor EU/EØS. Dersom det er mottakere som er utenfor EU/EØS så er dette i overensstemmelse med regelverket. Se for øvrig punktet om underleverandører. I tillegg vil opplysninger kunne bli delt innad i Söderberg & Partners-konsernet for markedsføringsformål.

Hvor lenge blir opplysningene lagret?

Opplysningene blir lagret så lenge krav kan gjøres gjeldende etter garantiavtalen.

Foretas det automatiserte beslutninger?

Nei.

Kontaktinformasjon

Personvernombudet, dpo@claimslink.no

Behandlingsansvarlig

Claims Link

Kategorier av personopplysninger

Vi behandler opplysninger om forsikringstaker, kravstiller, tidligere eiere og andre relevante involverte i saken. Informasjonen vi behandler er navn, kontaktinformasjon, finansiell informasjon knyttet til saken (kjøpesum, kravssum o.l.), eventuell annen informasjon som kommer frem av kontrakten mellom partene, informasjon om reklamasjonen, øvrig informasjon som er nødvendig for å vurdere saken og oppgjørsinformasjon.

Formål

Vi behandler informasjonen for å foreta skadeoppgjøret. Vi gjør også analyser o.l. på skadeprogrammene for å forbedre produktet, dette vil i hovedsak være knyttet til porteføljen og ikke enkeltsaker.

 

Vi behandler videre opplysninger for å oppfylle våre lovkrav til dokumentasjon, samt til å gjennomføre markedsføring av våre tjenester (se under «Marked og PR»).

Hvor kommer opplysningene fra?

Opplysningene kan komme både fra deg selv og fra øvrige involverte i skadeoppgjøret.

Behandlingsgrunnlag

Vi behandler personopplysningene for å oppfylle våre avtaleforpliktelser samt for å oppfylle våre lovkrav, og vi er avhengig av å behandle personopplysninger dersom vi skal kunne levere våre tjenester. Dersom vi behandler personopplysninger om deg uten at du er del av avtalen så har vi en berettiget interesse i å behandle dine personopplysninger i den utstrekning det er nødvendig for å kunne gjennomføre skadeoppgjøret. Vi har videre en berettiget interesse i å markedsføre og analysere våre tjenester.

Mottakere av opplysninger

Dine opplysninger kan bli utlevert til forsikringsselskap i den grad det er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser. Videre benytter vi underleverandører i vår behandling, hvor mottakerne i hovedsak er innenfor EU/EØS. Dersom det er mottakere som er utenfor EU/EØS så er dette i overensstemmelse med regelverket. Se for øvrig punktet om underleverandører. I tillegg vil opplysninger kunne bli delt innad i Söderberg & Partners-konsernet for markedsføringsformål.

Hvor lenge blir opplysningene lagret?

Opplysningene blir lagret så lenge krav kan gjøres gjeldende etter kontrakten, hvilket er 10 år.

Foretas det automatiserte beslutninger?

Nei.

Kontaktinformasjon

Personvernombudet, dpo@claimslink.no

Behandlingsansvarlig

Forsikringsgiver

Databehandler

Claims Link

Info

Claims Link foretar skadeoppgjøret, og er kontaktpunkt for dette. Behandlingsansvarlig er forsikringsselskapet/forsikringsselskapene den aktuelle polisen er tegnet i. Se vilkårene for fullstendig informasjon, eller ta kontakt med oss.

Kontaktinformasjon CL

Personvernombudet, dpo@claimslink.no

Behandlingsansvarlig

Forsikringsgiver

Databehandler

Claims Link

Info

Claims Link foretar skadeoppgjøret, og er kontaktpunkt for dette. Behandlingsansvarlig er forsikringsselskapet/forsikringsselskapene den aktuelle polisen er tegnet i. Se vilkårene for fullstendig informasjon, eller ta kontakt med oss.

Kontaktinformasjon CL

Personvernombudet, dpo@claimslink.no

Behandlingsansvarlig

Claims Link

Kategorier av personopplysninger

Vi behandler opplysninger om skadelidte og andre involverte i skadeoppgjøret. Informasjonen vi behandler er navn, kontaktinformasjon, personnummer, bedriftsinformasjon, informasjon om skadesaken (herunder helseinformasjon inkl. legejournaler), forsikringsinformasjon, øvrig informasjon som gis for å vurdere skadeoppgjøret og oppgjørsinformasjon.

Formål

Vi behandler personopplysningene for å gjennomføre skadeoppgjøret. Vi gjør også analyser o.l. på skadeprogrammene for å forbedre produktet, dette vil i hovedsak være knyttet til porteføljen og ikke enkeltsaker.

 

Vi behandler videre opplysninger for å oppfylle våre lovkrav til dokumentasjon, samt til å gjennomføre markedsføring av våre tjenester (se under «Marked og PR»).

Hvor kommer opplysningene fra?

Opplysningene kommer fra deg selv og fra andre involverte i oppgjøret som helsepersonell o.l.

Behandlingsgrunnlag

Vi behandler personopplysningene for å oppfylle våre avtaleforpliktelser samt for å oppfylle våre lovkrav, og vi er avhengig av å behandle personopplysninger dersom vi skal kunne levere våre tjenester. Særskilte kategorier av personopplysninger blir behandlet for å kunne fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav. Dersom vi behandler personopplysninger om deg uten at du er del av avtalen så har vi en berettiget interesse i å behandle dine personopplysninger i den utstrekning det er nødvendig for å kunne gjennomføre skadeoppgjøret. Vi har videre en berettiget interesse i å markedsføre og analysere våre tjenester.

Mottakere av opplysninger

Dine opplysninger kan bli utlevert til forsikringsselskap i den grad det er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser. Videre benytter vi underleverandører i vår behandling, hvor mottakerne i hovedsak er innenfor EU/EØS. Dersom det er mottakere som er utenfor EU/EØS så er dette i overensstemmelse med regelverket. Se for øvrig punktet om underleverandører. I tillegg vil opplysninger kunne bli delt innad i Söderberg & Partners-konsernet for markedsføringsformål.

Hvor lenge blir opplysningene lagret?

Opplysningene blir lagret så lenge krav kan gjøres gjeldende etter forsikringsavtalen, hvilket for personforsikringer er 20 år.

Foretas det automatiserte beslutninger?

Nei.

Kontaktinformasjon

Personvernombudet, dpo@claimslink.no

Behandlingsansvarlig

Claims Link

Kategorier av personopplysninger

Vi behandler informasjon om kontaktpersoner i bedrifter, samt at vi kan behandle informasjon om enkeltpersoner dersom det er mistanke om f.eks. svik. Informasjonen vi behandler er navn og kontaktinformasjon, samt oppgjørsinformasjon. I sviktilfeller vil det også være tale om politirapporter og tilhørende straffehistorikk.

Formål

Vi behandler personopplysningene for å gjennomføre skadeoppgjøret. Vi gjør også analyser o.l. på skadeprogrammene for å forbedre produktet, dette vil i hovedsak være knyttet til porteføljen og ikke enkeltsaker.

 

Vi behandler videre opplysninger for å oppfylle våre lovkrav til dokumentasjon, samt til å gjennomføre markedsføring av våre tjenester (se under «Marked og PR»).

Hvor kommer opplysningene fra?

Opplysningene kommer fra deg selv og fra andre involverte i oppgjøret som helsepersonell o.l.

Behandlingsgrunnlag

Vi behandler personopplysningene for å oppfylle våre avtaleforpliktelser samt for å oppfylle våre lovkrav, og vi er avhengig av å behandle personopplysninger dersom vi skal kunne levere våre tjenester. Særskilte kategorier av personopplysninger blir behandlet for å kunne fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav. Dersom vi behandler personopplysninger om deg uten at du er del av avtalen så har vi en berettiget interesse i å behandle dine personopplysninger i den utstrekning det er nødvendig for å kunne gjennomføre skadeoppgjøret. Vi har videre en berettiget interesse i å markedsføre og analysere våre tjenester.

Mottakere av opplysninger

Dine opplysninger kan bli utlevert til forsikringsselskap i den grad det er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser. Videre benytter vi underleverandører i vår behandling, hvor mottakerne i hovedsak er innenfor EU/EØS. Dersom det er mottakere som er utenfor EU/EØS så er dette i overensstemmelse med regelverket. Se for øvrig punktet om underleverandører. I tillegg vil opplysninger kunne bli delt innad i Söderberg & Partners-konsernet for markedsføringsformål.

Hvor lenge blir opplysningene lagret?

Opplysningene blir lagret så lenge krav kan gjøres gjeldende etter forsikringsavtalen, hvilket for personforsikringer er 20 år.

Foretas det automatiserte beslutninger?

Nei.

Kontaktinformasjon

Personvernombudet, dpo@claimslink.no

HR

Behandlingsansvarlig

Claims Link

Kategorier av personopplysninger

Vi behandler ditt navn, fødselsdato og kontaktinformasjon, samt all informasjon du måtte oppgi i forbindelse med søknads- og intervjuprosessen. I tillegg kan vi behandle finansiell informasjon dersom dette er relevant for stillingen.

Formål

Rekruttering og ansettelse.

Hvor kommer opplysningene fra?

Deg selv og offentlige kilder.

Behandlingsgrunnlag

I rekrutteringsprosessen behandler vi opplysningene basert på vår berettigede interesse og våre rettslige forpliktelser. Vi er avhengig av å kunne behandle personopplysningene dine for å gjennomføre rekrutteringsprosessen, og ettersom du selv har initiert prosessen anser vi vår berettigede interesse til å overstige de ulempene det medfører for deg. Du kan når som helst protestere mot vår behandling av dine personopplysninger, men dette vil naturlig nok kunne begrense våre mulighetene til å gjennomføre en adekvat rekrutteringsprosess med deg.

 

Dersom vi oppbevarer dine opplysninger etter endt rekrutteringsprosess så er dette fordi du har gitt ditt samtykke. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake.

Mottakere av opplysninger

Selskaper innad i Söderberg & Partners-konsernet.

Hvor lenge blir opplysningene lagret?

Opplysningene blir lagret i perioden rekrutteringsprosessen pågår. Dersom du samtykker til videre lagring vil vi lagre opplysningene du har oppgitt i inntil tre år etter endt rekruttering, dersom du ikke fikk tilbud om ansettelse.

Foretas det automatiserte beslutninger?

Ikke for ansettelsen, men kredittsjekk kan foretas dersom det er relevant for stillingen. Du vil i så fall bli informert om dette.

Kontaktinformasjon

Personvernombudet, dpo@claimslink.no

Behandlingsansvarlig

Claims Link

Kategorier av personopplysninger

E-postadresse. I den grad du ønsker å opplyse det vil vi også behandle navn, stilling, telefonnummer og interesseområder.

Formål

Levere webinarer, kundeundersøkelser og markedsføring av våre tjenester.

Hvor kommer opplysningene fra?

Deg selv.

Behandlingsgrunnlag

Påmelding til webinarer o.l. er basert på ditt samtykke. Du kan når som helst melde deg av via linken som blir inkludert i alle utsendelser eller kontakte oss for endring eller sletting av informasjon.

 

Kundeundersøkelser og markedsføring av våre tjenester er basert på våre berettigede interesser. Vi har vurdert av vår interesse i å optimalisere våre tjenester i form av undersøkelser og å kunne tilby deg relevante tjenester veier tyngre enn den ulempen dette medfører for deg i form av at dine kontaktopplysninger blir delt. Du kan når som helst kontakte oss for å protestere mot denne behandlingen.

Mottakere av opplysninger

Selskaper innad i Söderberg & Partners-konsernet.

Hvor lenge blir opplysningene lagret?

Påmelding til webinarer blir slettet etter 3 måneder. For kundeundersøkelser og markedsføring av våre tjenester så lagres personopplysningene så lenge du har et aktivt kundeforhold, og 3 måneder etter at kundeforholdet er avsluttet.

Foretas det automatiserte beslutninger?

Nei.

Kontaktinformasjon

Personvernombudet, dpo@claimslink.no

Kontaktinformasjon og klagemuligheter

Kontaktinformasjon og klagemuligheter

Claims Link har utnevnt et personvernombud. Dersom du ønsker å utøve dine rettigheter, har spørsmål til vår behandling eller ønsker å klage på vår behandling så kan du ta kontakt personvernombudet på dpo@claimslink.no eller sende oss et brev til:

Claims Link AS
Att: Personvernombud
Postboks 324
1326 LYSAKER

Du har også rett til å klage til Datatilsynet. Informasjon om det finner du på datatilsynets nettsider, www.datatilsynet.no.

Endringer i personvernerklæringen

Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen, og den til enhver tid gjeldende personvernerklæringen finner du på våre nettsider.

Personvernerklæringen ble sist endret i april 2022.